Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri/Bakanlık KEP adresine iletilmesi ve “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” düzenlemesi getirilmiştir.

Bu portal aracılığı ile

- Zaman damgalı ve kalıcı elektronik imza yöntemi ile elektronik imzalarınızın asgari 10 yıl yasal geçerliliği sağlanacak,
- Ek bir yazılım satın almanıza gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atılabileceksiniz.

Başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan destek başvuruları için imzalanan PDF dosyalarını firmanıza ait KEP adresi üzerinden gaib@hs01.kep.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.


YENİ KULLANICI
ALMAK İÇİN

PORTALA GİRMEK
İÇİN